MFactors

โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น

เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2555 บริษัท เอ็ม แฟคเตอร์ส จำกัด ได้ส่งทีมนักวิชาการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการกำจัดแมลง และสัตว์อื่น ๆ จาก สมาคมผู้ประกอบการกำจัดแมลง ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพ ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงทางด้านเกี่ยวกับการกำจัดมแลงมากมาย อาทิเช่น

 1. ดร. อภิวัฏ ธวัชสิน ฝ่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 2. ดร. อุษาวดี ถาวระ ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 3. ดร. ยุวลักษณ์ ขอประเสริฐ นักสัตววิทยาชำนาญการพิเศษ  กรมวิชาการเกษตร
 4. คุณสุชาติ ลีละยุทธโยธิน อดีต นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงประเทศไทย

ซึ่งการจัดอบรมภายในงานจะประกอบด้วยเนื้อหา สาระต่าง ๆ มากมาย เช่น

 • ชีววิทยาและนิเวศน์วิทยาของปลวก
 • วิธีการบริการควบคุมปลวก (ภาคปฏิบัติ)
 • ชีววิทยาและนิเวศน์วิทยาของ มด, แมลงสาบ และไรฝุ่น
 • ชีววิทยาและนิเวศน์วิทยาของ ยุง และแมลงวัน
 • วิธีการบริการควบคุมแมลงคลาน (ภาคปฏิบัติ)
 • วิธีการบริการควบคุมแมลงบิน ภาคปฏิบัติ
 • ชีววิทยาและนิเวศน์ของหนู ดร.ยุวลักษณ์ ขอประเสริฐ
 • วิธีการบริการการควบคุมหนู (ภาคปฏิบัติ)
 • ความรู้เรื่องสารเคมีในการจัดแมลง

ซึ่งในการนี้ เพื่อที่จะให้นักวิชาการของ บริษัท เอ็ม แฟคเตอร์ส จำกัด พัฒนามาตรฐานการบริการ ความรู้ ความปลอดภัย ของการบริการการป้องกันและกำจัดแมลงแก่ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯ